Customer Testimonial Video: SunSelect Owner, Victor Krahn

U kunt een Nederlandse vertaling lezen na de Engelse tekst.

As co-owner of SunSelect, Victor Krahn manages one of North America's largest hydroponic commercial greenhouses cultivating tomatoes and peppers. For over a year, Victor's 70-acre greenhouse in California benefits from Motorleaf's artificial intelligence technology for precise harvest yield forecasts of tomatoes.

Using this new greenhouse technology, SunSelect reduced their errors in estimating future harvest yields by over 70%; the company since abandoned their labor-intensive yield prediction methods in favour of Motorleaf's automated harvest yield prediction services.  

Here is a video testimonial by Victor, where he describes the benefits Motorleaf's high-tech automation provides his commercial greenhouse. If you prefer to read his testimonial, below you will find a transcript of this video (note that we made minor edits to the transcript to clarify and shorten some statements, and to remove pauses in thought). 

Motorleaf victor interview V4 FINAL compressed

 

Video transcript

Victor Krahn owns major greenhouses in North America. We asked him about his experience working with Motorleaf, and the value our AI harvest forecasts provide his greenhouse at SunSelect

I’m Victor Krahn, one of the owners at SunSelect Produce.

We have 70 acres of high-tech vegetable production in California and generations of experience in Canada and California producing vegetables.

What is your experience working with Motorleaf?

We’ve worked with Motorleaf for over a year now in our tomato greenhouses and it’s been amazing.

Week by week, through dialling in their algorithm [i.e., automation technology], they’ve been able to reduce the one- and two-week prediction error rate—reduced that by more than 70% over that time period.

So, we’re truly believers in the AI model going forward and getting closer and closer to way more accurate results than our human scouting team.

Why does it matter to reduce error in forecasting your harvest yield?

When you have errors in yield forecasting … you impact the whole supply chain to the customer, and that is of monetary value because in order to supply big retailers that we have contracts with, they need to know how much produce they are getting from you: if they have to supplement from other suppliers or if you’re going to give them what you tell them, and so it’s a relationship thing.

It’s also a price thing because you can take advantage of the market if you know what product you have at all times.

How did your Growers react when they saw Motorleaf provides better harvest forecasts?

Our Growers are like any Growers: they’re proud guys.

So they first want to know what is this “thing” doing, how does it work.

But they’re also pretty modern guys, so they are excited that they don’t need to do the work anymore, either. They can focus on growing and the tools.

So, a smart grower will take all the tools he is given and the owners give him to make a better product, and that is exactly what they are doing with this.

Before Motorleaf, how much time did you spend doing harvest forecasting?

Tomato crops are pretty intensive crops, so the Grower and his Junior Grower and typically a Grow Technician would follow the Junior Grower around, and they’d spend at least a day, a day and a half a week, counting plants, counting tomatoes, and putting that in a spreadsheet, sending that in to the General Manager overviewing that number to make sure it’s correct.

So, easy 3 guys: a day and a half a week.

Are there similar harvest yield forecast technology for other Growers like you?

In the marketplace right now, as far as technology-based products, there’s nothing I’ve seen that is available to even touch this type of large-scale greenhouse production.

How will Motorleaf’s technology impact the greenhouse industry?

I’m kind of a very optimistic person. I believe that we’re at just the starting point, the forefront, of a huge boon in AI in agriculture.

You see it across multiple agricultural commodities and platforms.

There is so much focus being put on agriculture and technology, and AI has the promise of really transforming the tried-and-true farm into really a production power-house where the grower becomes—really, with this data—driving this story forward instead of the grocer telling him what he needs to do.

And that’s the kind of future that I see: there’s more power put in the hands of the farmer who is actually putting the risk out there.  

What would you say to Growers who still forecast the old fashioned way?

Oh, get Motorleaf into their greenhouse right away. Take it off your hands. Let the computer do the work, and sleep better at night.

How has Motorleaf protected and secured your private data?

As you know data security is number one, huge thing on our mind.

As owners of a greenhouse, we take it very seriously, where our competitors are at our heels every moment, and unequivocally, Motorleaf is protecting the data.

And the sensitive nature of the data is something our competitors would be interested in, but we have no hesitation in handing that over to the team that produces the yield prediction on a weekly basis.

Where do you see Motorleaf in the near future?

Well, I got a sneak peek at their technology roadmap and I got to say, it’s pretty mind-blowing what’s out there and on their workbench and their future plans.

I can say that if they can execute on anywhere near half of that, they’d be years, decades ahead of where we are at now and poised to take over the industry.

Nederlandse vertaling

Victor Krahn bezit grote kassen in Noord-Amerika. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen met Motorleaf en de waarde van onze AI-voorspellingen voor zijn kas bij SunSelect.

Ik ben Victor Krahn, een van de eigenaren van SunSelect Produce.

Wij hebben ruim 28 hectare hightech groenteproductie in Californië en generatielange ervaring in het telen van groenten in Canada en Californië.

Wat zijn uw ervaringen in het werken met Motorleaf?

Wij hebben nu langer dan een jaar met Motorleaf in onze tomatenkassen gewerkt en het is geweldig.

Hoe zij door het invoeren van hun algoritme elke week in staat zijn om het foutpercentage in de wekelijkse en tweewekelijkse voorspelling te verminderen, en dit met meer dan 70 % over deze perioden.

Dus wij geloven er oprecht in dat het AI-model verder vooruit gaat en veel nauwkeuriger resultaten kan verkrijgen dan wij als mens.

Waarom is het van belang om fouten bij het voorspellen van uw oogstopbrengst te verminderen?

Wanneer er fouten zitten in de opbrengstvoorspelling, heeft dit invloed op de hele bevoorradingsketen van de klant en dat kost geld. Om aan grote handelaren, met wie wij contracten hebben, te leveren, moeten zij weten hoeveel producten zij aangeleverd krijgen.

Of zij producten moeten kopen van andere leveranciers of dat jij aan hen levert wat jij zegt dat jij levert. Het heeft te maken met onderlinge relaties.

Het is ook prijs gerelateerd, omdat je kunt profiteren van de markt als je altijd weet welk product je kunt leveren.

Hoe reageerden uw tuinders toen zij zagen dat Motorleaf betere oogstvoorspellingen leverde?

Onze tuinders zijn net zoals de andere tuinders: het zijn trotse jongens.

Dus eerst willen zij weten wat dit ‘ding’ doet en hoe het werkt.

Maar het zijn ook behoorlijk moderne jongens, dus zij zijn ook enthousiast dat zij het werk niet meer hoeven te doen.

Zij kunnen zich nu richten op het telen en de gereedschappen.

Dus een slimme teler neemt elk gereedschap aan dat hij krijgt en dat de eigenaren aan hem geeft om een beter product te maken en dat is precies wat zij doen.

Hoeveel tijd spendeerde u aan oogstvoorspelling vóór Motorleaf?

Tomatengewassen zijn behoorlijk intensieve gewassen, dus de tuinder, zijn junior-tuinder en meestal een teeltmedewerker volgen de junior-tuinder, en ze zouden minstens één, anderhalve dag per week planten en tomaten tellen, die informatie in een spreadsheet zetten en dit doorsturen naar de General Manager, die deze gegevens vervolgens controleert om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Dus gemakkelijk drie jongens, anderhalve dag per week.

Is er vergelijkbare oogstvoorspellende technologie voor andere tuinders zoals u?

Technologisch gezien is er nu niets op de markt dat deze grootschalige glastuinbouwproductie aankan.

Hoe zal de technologie van Motorleaf de glastuinbouw beïnvloeden?

Ik ben een erg optimistisch mens.

Ik geloof dat we slechts aan het begin staan van een grote ontwikkeling van AI in de landbouw.

Je ziet het bij meerdere agrarische producten en platforms.

Er is zoveel aandacht besteed aan landbouw en technologie en AI heeft de mogelijkheid om de beproefde en betrouwbare boerderij werkelijk om te vormen tot een echte grote producent, waarbij de tuinder echt, met deze gegevens, diegene zal zijn die de touwtjes in handen heeft, in plaats van groothandelaren die hem vertellen wat hij moet doen.

En dat is de toekomst, zoals ik die zie, er komt meer macht in de handen van de boer, die daadwerkelijk degene is die al het werk doet.

Wat zou u willen zeggen tegen tuinders die nog op de ouderwetse manier voorspellen?

O, onmiddellijk Motorleaf in hun kassen implementeren.

Geef het uit handen, laat de computer het werk doen en slaap ’s nachts beter.

Hoe heeft Motorleaf uw privégegevens beschermd en beveiligd?

Zoals je weet, is gegevensbeveiliging het allerbelangrijkste.

Als eigenaren van een kas, nemen we dit heel serieus, waarbij onze concurrenten elk moment op onze hielen zitten en Motorleaf onmiskenbaar de gegevens beschermt.

De gevoeligheid van de gegevens is iets waar onze concurrenten in geïnteresseerd zouden zijn, maar wij aarzelen niet om dit uit handen te geven aan het team dat wekelijks de opbrengstvoorspelling produceert.

Waar ziet u Motorleaf in de nabije toekomst?

Wel, ik mocht even naar hun technologische routekaart kijken en ik moet zeggen dat het vrij verbluffend is wat daar allemaal op staat én wat op hun werkbank ligt én wat hun toekomstplannen zijn.

Ik kan u wel vertellen dat als ze iets in de buurt van de helft daarvan kunnen verwezenlijken, ze nog jaren, tientallen jaren voorsprong hebben op waar we nu staan en klaar zijn om de industrie over te nemen.

Wilt u meer weten? Bezoek motorleaf.comof stuur ons een e-mail: info@motorleaf.com


Want to know more? Visit motorleaf.com or send us a message: info@motorleaf.com.

Or you can contact our Customer Excellence Manager, Jennifer DeBraga:

Contact us to learn more

We at Motorleaf wish you bountiful harvests!

Motorleaf yield prediction AI tomatoes-2